lørdag d. 24. august 2019
Senior Erhverv » Vedtægter »

Vedtægter for Senior Erhverv Midtjylland.
 

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er SENIOR ERHVERV Midtjylland med hjemsted i Herning.

§ 2 Formål.

Foreningens formål er, via selvaktivering, at medvirke til, at ikke-beskæftigede over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet, og at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

§ 3 Aktiviteter.

Aktiviteterne består af:
a)  Etablering af intern og eksternt netværk til jobsøgning.
b)  Projektudvikling.
c)  Afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen.
d)  Viden- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer.
e)  Samt fremme projekter til fremme af nye jobområder for seniorer,
     eksempelvis hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsiniativer.
f)   Desuden andre aktiviteter der naturligt indgår i selvaktiveringen, eksempelvis lokalt
     samarbejde med Jobcentre, andre aktører, A-kasser, lokale arbejdsgiverinteressenter og  lignende.
 

§ 4 Medlemskreds og medlemsforpligtigelser.

a)  Som A-medlemmer kan optages ikke-beskæftigede personer over 50 år, som enten er forsikrede, kontanthjælpsmodtagere, jobsøgende efterlønsmodtagere, pensionister, fritstillede eller jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse, betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. 

 
b)  Alle A-medlemmer underskriver en tro-oglove-erklæring på, at de tilhører målgruppen, forpligter sig ved sin personlige underskrift på en af foreningen anvendt indmeldelsesformular til hver måned at aflevere opgørelse over antal dagpengetimer i foreningen, hvilket er foreningens grundlag som medfinansiering. Opgørelsen afleveres til foreningens kasserer senest den 10. i følgende måned.


c)  Som B-medlemmer kan optages erhvervsaktive seniorer. Disse betaler et af bestyrelsen fastsat minimumskontingent.


d)  B-medlemmer har ikke stemmeret-og er ikke valgbare til bestyrelsen, kan ikke deltage i netværkskurser, men kan deltage i medlemsmøder og andre foreningsaktiviteter.

e)   Udmeldelse kan ske med dags varsel ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Evt.indbetalt 
    kontingent og frivilligt bidrag tilbagebetales ikke. Har et medlem ikke betalt skyldig kon-
     tingent inden 90 dage efter fremsendelse af kontingentopkrævning betragtes medlemmet    
     som udmeldt. Denne sletning medfører også sletning af indlagt CV.
f)  Generalforsamlingen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem der objektivt modarbejder
     foreningens formål og retningslinier i øvrigt.


§ 5 Økonomi.

a)  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
b)  Foreningens drift og regnskab skal tilrettelægges således at det opfylder "Bekendtgørelsen om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område". Bekendtgørelse nr. 756 af 28. juni 2006.
c)  Regnskabet, der revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller
     registreret revisor, afsluttes senest den 1. marts i det følgende år.
d)  Der ydes intet vederlag for det frivillige arbejde til nogen medlemmer, idet der udelukkende
     er tale om individuel eller kollektiv jobsøgning og dermed en forbedret jobsituation for
     alle medlemmer.
e)  Kørsels, rejse og opholdsudgifter for foreningen / netværket skal afregnes efter statens
     regler.

§ 6 Tegningsregler og forpligtigelser.

a)  Foreningen tegnes udadtil af formanden plus yderligere et bestyrelsesmedlem.
b)  Ved. evt. optagelse af lån, samt pantsætning af tilgodehavender, tegnes foreningen af den
     samlede bestyrelse.
c)  For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler, idet ingen medlemmer
     hæfter for foreningens eventuelle gæld.

§ 7 Generalforsamling.

a)  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
b)  Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelsen sker
     således at alle medlemmer modtager dagsorden mindst 14 dage før generalforsamlings-
     tidspunktet. Forslag der ønskes optaget på den udsendte dagsorden til generalforsamlingen
     skal fremsendes skriftlig til bestyrelsen senest den 1. februar. 
     Eventuelle ændrings/modforslag hertil, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
     være vestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
c)  Stemmeberettigede er alle A-medlemmer der opfylder medlemskriteriet på
     generalforsamlingstidspunktet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
d)  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
    1.  Valg af stemmetællere og dirigent.
    2.  Formandens beretning.
    3.  Regnskabs og resultataflæggelse i forhold til årets resultatmål.
    4.  Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før  
         generalforsamlingen)
    5.  Bestyrelsens økonomiske budget og resultatmål for det kommende år.
    6.  Fastsættelse af kontingent.
    7.  Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer. (hele bestyrelsen er på valg hvert år, genvalg kan      
         finde sted.)
    8)  Valg af revisor.
    9)  Eventuelt. Forslag kan frit fremsættes, men kan dog ikke besluttes.
e)  Generalforsamlingen ledes af en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
     Dirigenten beslutter afstemningen - og optællingsmetoden ved alle valg. Ved personvalg
     hvor der er foreslået flere end der skal vælges, foretages dog altid skriftlig afstemning.
f)   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovlig indvarslet. Beslutninger træffes
     ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Til vedtagelse af  
     vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte A-medlemmer, samt at de på-
     tænkte vedtægtsændringer fremgår af indkaldelsen.
g)  Over forhandlinger på foreningens generalforsamling føres protokol, der underskrives af
     dirigenten.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Flertallet af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og ligeledes kan 10 A-medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte begrundet anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er fremsat. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 7 dage.

§ 9 Foreningens daglige ledelse.

a)  Foreningens daglige ledelse er en bestyrelse på 7 personer efter generalforsamlingens
     beslutning.
b)  Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
c)  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldelsesvarsel for bestyrelsesmøder.
d)  Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsens arbejde samt en generalforsamlingsprotokol.
e)  Bestyrelsesmøder holdes mindst 8 gange årligt. Desuden afholdes bestyrelsesmøde, når
     mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. I så fald skal bestyrelsesmødet afholdes
     senest 2 uger efter at kravet er fremsat.
f)   Senest 7 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand,
     næstformand, sekretær og kasserer.
g)  Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden udpeger den
     tilbageværende bestyrelse er nyt bestyrelsesmedlem blandt A-medlemmer, hvorefter der
     sker ny konstituering.
h)  Bestyrelsen sikrer sig at Arbejdsmarkedsstyrelsen altid har kendskab til hvem der pt. er
     formand, næstformand og kasserer.
i)   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede ved et
     indvarslet bestyrelsesmøde. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
     formandens stemme afgørende, ved formandens fravær er næstformandens stemme  
     afgørende.
j)   Bestyrelsen sikrer at medfinansiering i form af "dagpenge timer" løbende bliver registreret
     efter Arbejdsmarkedsstyrelsens retningslinier - samt at antal årlige tilkomne medlemmer
     og antal medlemmer genindtrådt på arbejdsmarkedet, kan opgøres og dokumenteres i form
     af navn og adresse.
k)  Bestyrelsen sikrer at foreningens regnskab følger den vejledende kontoplan, at
     udbetalingsanmodninger til AMS sker via standardskeme, samt sikrer dataregistrering til
     standardevalueringsskoma.
l)   Bestyrelsen sikrer at foreningens regnskab inkl. medfinansiering, revideres og underskrives
     af den generalforsamlingsvalgte revisor inden generalforsamlingen. 
m) Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af de
     bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem,
     der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få en kort tilækendegivelse af sit standpunkt
     indført i refaratet.

§ 10 Foreningens opløsning.

a)  Ophævelse af foreningen kan kun finde sted når 2/3 af de fremmødte A-medlemmer er enige
     heri på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

b)  Ved beslutning om foreningens nedlæggelse, bortsælges foreningens aktiver, i det omfang
     de er optaget på inventarlisten, som anskaffet for midler, der er bevilget af
     Arbejdsmarkedsstyrelsen.
     Det ved bortsalg indkomne provenu returneres til Arbejdsmarkedsstyrelsen.
     
     


§ 11 Datering.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 17. november 2003.

§10 b) er ændret på foreningens generalforsamling den 28. februar 2005.

sign.  Ole Østrup
___________________________________
Generalforsamlingens dirigent.

§ 9 e er ændret på foreningens generalforsamling den 17. februar 2009.

sign. Sven Erik Nielsen

___________________________________

Generalforsamlingens dirigent.

 

 Copyright © 2019 -  Seniorerhverv Midtjylland - Bredgade 30 vest 1. tv - 7400 Herning - tlf. 97125035